REACH

Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” Spółka Akcyjna dokonały rejestracji swoich produktów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Naszym produktom nadano następujące numery rejestracyjne:

Azotan Magnezu 01-2119491164-38-0015
Azotan Wapnia 01-2119495093-35-0017
Siarczan Magnezu 01-2119486789-11-0022