Oferta – nawozy sztucznesole magnezu i wapnia

 

Z.Ch. “Złotniki” SA są największym w kraju producentem siarczanu magnezu, używanego głównie jako polowy nawóz dolistny oraz komponent wieloskładnikowych mieszanek nawozowych. Siarczan magnezu znajduje też zastosowanie w przemyśle chemicznym i papierniczym.

Niewątpliwym atutem Z.Ch. “Złotniki” SA jest posiadanie własnej, unikalnej technologii wytwarzania azotanu magnezu. Jesteśmy jednym z największych producentów tego nawozu na świecie. Azotan magnezu stosowany jest w uprawach szklarniowych oraz jako dodatek stosowany w produkcji saletry amonowej nawozowej.

Opracowana własna technologia produkcji saletry wapniowej zapewnia ogrodnictwu warzywnictwu nawóz wapniowy o najlepszych parametrach i właściwościach fizykochemicznych.

* inne specjalistyczne mieszanki azotanu magnezu i wapnia z mikroelementami, które produkujemy z uwzględnieniem specyficznych wymagań klienta

Nasze produkty nawozowe spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” Spółka Akcyjna dokonały rejestracji swoich produktów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Naszym produktom nadano następujące numery rejestracyjne REACH:

  • Azotan Magnezu 01-2119491164-38-0015
  • Saletra Wapniowa, Azotan Wapnia 01-2119495093-35-0017
  • Siarczan Magnezu 01-2119486789-11-0022